• Notar je nositelj javne službe koju obavlja profesionalno, samostalno, nezavisno, neutralno i isključivo kao zanimanje tokom vremena za koje je imenovan. Isprave sačinjene od strane notara imaju karakter javnih isprava. Imenovanje notara vrši Ministar pravde, a nadzor i kontrolu rada notara vrši država.

  • Lokacija

    Notarski ured je smješten u Sarajevu - Marijin dvor. Ako želite možete pogledati našu tačnu lokaciju klikom na sliku.

    http://notar-bago.com.ba/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=5

Notarski ured

o notarima

1. Ko je Notar?

Notar je nositelj javne službe koju obavlja profesionalno, samostalno, nezavisno, neutralno i isključivo kao zanimanje tokom vremena za koje je imenovan. Isprave sačinjene od strane notara imaju karakter javnih isprava. Imenovanje notara vrši Ministar pravde, a nadzor i kontrolu rada notara vrši država.

 

2. Koja je razlika između Notara, advokata i sudije?

Advokat zastupa uvijek jednu stranu i njene interese. Notar ostaje neutralan i mora uvažavati ravnopravno interese obje strane i ravnopravno ih savjetovati. Notar izdaje javnu ispravu koja može bitiizvršna. Sudije odlučuje o pravnom sporu a Notar postupa prije dok još nije nastao takav spor. Notar preventivno utiče kako kasnije uopće nebi došlo do pravnih sporova.

 

3. Šta radi Notar?

Notar obrađuje važne pravne poslove, npr. sastavlja ugovor o kupoprodaji nekretnina ili testament, prima na čuvanje isprave, novac hartije od vrijednosti i druge predmete. Provjerava identitet učesnika u pravnom poslu, utvrđuje činjenično stanje, savjetuje sve učesnike o pravnim posljedicama, te vodi računa da sačini usaglašeni ugovor prema volji stranaka.

 

 
Vi ste ovdje:

zakon

Dokumentacija